12. Είναι ναρκωτικό η βενζίνη, οι κόλλες και τα διαλυτικά χρωμάτων;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι